کارهایی که مدیریت چابک باید متفاوت انجام دهد. ۱- کار کمتر: کار در جریان را در سطح سبد محصول محدود نماییم، اتلاف را حذف کنیم، تمرکز ایجاد کنیم، کارهای موازی کمتری انجام دهیم، مسائل را ساده نگاه داریم. ۲- اکتشاف و تطبیق: به جای دنبال کردن برنامه ای مشخص، اکتشاف کنیم و خود را با …

The post ده کاری که مدیران چابک باید متفاوت انجام دهند appeared first on .لینک منبع