نحوه صحبت کردن با مشتری آمار نشان دهنده این است که تأثیر اولیه که شخصی روی ما میگذارد عبارت است از: ۵۵% غیرکلامی است: ظاهر و زبان بدن ۳۸% تن صدا ۷% کلامی است: کلماتی که به زبان می آوریم کلمات تأثیر عمیقی روی فرد میگذارد. کلمات ۷% تأثیر ما را روی کسی که برای …

The post ویژگی های یک نابغه فروش appeared first on .لینک منبع